Foster Shoe Shop, Salisbury MO

Foster Shoe Shop, Salisbury MO